Mishri Kare N Baat Ter

Mishri Kare N Baat Tere Lab Ke Rubaru,
Kya Kahiye Kis Kad Tera Shiri Kalam Hai.