Agar Aapki Zabardast Kashi


Agar Aapki Zabardast Kashish Ke Baad Bhi
Ladki Aapki Taraf Na Khinche
To Samajh Lena Usmein Airan Ki Kami Hai